KOVO - TEAM, S.R.O. V KONKURZE

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ŽIARSKA 46

972 51 HANDLOVÁ


CAPITAL

6 638,783776 EUR

CAPITAL PAID UP

6 638,783776 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36301043

TAX NUMBER (DIČ):

2020076795

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

10785/r


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

KOVO - TEAM, S.R.O. V KONKURZE

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

02.01.1998

DELETION DATE

10.09.2015

PERSON DISSOLVED FROM

6.6.2014

DELETION_GROUND_SK

Ex offo výmaz

Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov.

OPENING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Dátum vyhlásenia konkurzu: 1.4.2010

Okresný súd trenčín uznesením č.k. 28k/11/2010-421 zo dňa 26.03.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka kovo - team, s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.

CLOSING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Dátum ukončenia konkurzného konania: 6.6.2014

Uznesením okresného súdu trenčín č.k. 28k/11/2010-902 zo dňa 05.05.2014 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. oznam o nadobudnutí právoplatnosti citovaného uznesenia bol zverejnený v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 06.06.2014. uznesením okresného súdu trenčín č.k. 28k/11/2010-921 zo dňa 13.08.2014 súd odvolal správcu s účinkami odvolania dňom 21.08.2014.

SELL_OF_AN_ENTERPRISE_SK

Predaj podniku

Zmluvou o predaji podniku zo dňa 24.02.2011 bol podnik odpredaný spoločnosti hutira slovakia s.r.o. so sídlom ul. 29. augusta 92, 972 51 handlová, ičo 36 297 569