POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

sk-flagDRUŽSTVO

 (COOPERATIVE)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

925 82 TEŠEDÍKOVO


CAPITAL

1 180 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 00192228

TAX NUMBER (DIČ):

2021009331

SECTION

Dr

COURT REFERENCE NUMBER

137/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

COMPANY TYPE

Družstvo

INCORPORATED ON:

18.04.1948

OBJECT OF THE COMPANY

V poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja;

Výroba a predaj paliet;

Poskytovanie služieb mechanizmami;

Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja potravín, mäsa, mäsových výrobkov, alko-nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov;

Pohostinská činnosť;

ACTING_SK

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

BASIC_MEMBER_CONTRIBUTION_SK

10 000 sk

OTHER LEGAL FACT

Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2zákona č.69/1949 zb. družstvo bolo zapísané do firm. registra dňa 6.mája 1950 po číslom b xii.56 stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 zb. na členskej schôdzi družstva ko- nanej dňa 27.1.1993. stary spis: dr 286

Uznesením krajského súdu v bratislave č.k. 9k 135/01 zo dňa 25.06.2001 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený ing. vladimír hudec, hagarova 9, 834 02 bratislava.

Key people

Management
Predseda
Podpredseda
Člen

New added companies:

IČO:

IČO:

APPLIED DIAGNOSTICS LTD

CRN: 04850029