POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

sk-flagDRUŽSTVO

 (COOPERATIVE)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

925 82 TEŠEDÍKOVO


CAPITAL

1 180 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 00192228

TAX NUMBER (DIČ):

2021009331

SECTION

Dr

COURT REFERENCE NUMBER

137/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

COMPANY TYPE

Družstvo

INCORPORATED ON:

18.04.1948

OBJECT OF THE COMPANY

V poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja;

Výroba a predaj paliet;

Poskytovanie služieb mechanizmami;

Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja potravín, mäsa, mäsových výrobkov, alko-nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov;

Pohostinská činnosť;

ACTING_SK

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

BASIC_MEMBER_CONTRIBUTION_SK

10 000 sk

OTHER LEGAL FACT

Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2zákona č.69/1949 zb. družstvo bolo zapísané do firm. registra dňa 6.mája 1950 po číslom b xii.56 stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 zb. na členskej schôdzi družstva ko- nanej dňa 27.1.1993. stary spis: dr 286

Uznesením krajského súdu v bratislave č.k. 9k 135/01 zo dňa 25.06.2001 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený ing. vladimír hudec, hagarova 9, 834 02 bratislava.

Key people

Management
Predseda
Podpredseda
Člen