POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODIELNIKOV "HORNÁD" V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU

sk-flagDRUŽSTVO

 (COOPERATIVE)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK


CAPITAL

1 600 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36489107

SECTION

Dr

COURT REFERENCE NUMBER

10119/p


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODIELNIKOV "HORNÁD" V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU

COMPANY TYPE

Družstvo

INCORPORATED ON:

27.11.2003

OBJECT OF THE COMPANY

Poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

Pomocné stavebné práce

Výroba mäsa a mäsových výrobkov

Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov

Vnútroštátna verejná osobná hromadná doprava

Poskytovanie prác a služieb členom podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom

ACTING_SK

Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. listiny o právnych úkonoch, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva.

BASIC_MEMBER_CONTRIBUTION_SK

10 000 sk

OTHER LEGAL FACT

Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 10.7.2003 podľa zák. č. 513/91 zb. družstvo preberá časť majetku, práv a záväzkov poľnohospodárskeho družstva podielnikov "hornád" v spišskom štiavniku so sídlom v spišskom štiavniku, zrušeného bez likvidácie rozdelením na dve družstvá.

OPENING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Dátum vyhlásenia konkurzu: 22.8.2005

Uznesenie krajského súdu v košiciach č. 3 k 36/05-18 zo dňa 22.8.2005, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: poľnohospodárske družstvo podielnikov "hornád" v spišskom štiavniku

Key people

Management
Predseda
Podpredseda
Člen

New added companies:

IČO:

IČO:

INSIIGHT LTD

CRN: 06163421