Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Dębowa 31
86-065 Łochowo

COMPANY NUMBER (KRS):

0000344072

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE UNUM PRINCIPIUM

Incorporated on:

10 grudnia 2009

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, ZACIĄGANIA W JEGO IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Court

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

MAŁOPOLSKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA

REGON: 35107795300000

KRS: 0000093944

IČO:

IČO: