ZVOLENSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, SPOL. S R.O. „V KONKURZE“

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

LIESKOVSKÁ CESTA 21

960 01 ZVOLEN


CAPITAL

6 706 EUR

CAPITAL PAID UP

6 706 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31597351

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

1594/s


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

ZVOLENSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, SPOL. S R.O. „V KONKURZE“

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

21.12.1993

DELETION DATE

12.02.2015

PERSON DISSOLVED FROM

3.2.2015

LEGAL_GROUND_FOR_DISSOLUTION_SK

Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu na úhradu pohľadávok proti podstate

DELETION_GROUND_SK

Ex offo výmaz

OPENING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.3.2011

Uznesením okresného súdu banská bystrica č. k. 2k 59/2010-109 zo dňa 10. 03. 2011, právoplatným dňa 02. 04. 2011 a vykonateľným dňa 17. 03. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka zvolenská stavebná spoločnosť, spol. s r.o., lieskovská cesta 21, 960 01 zvolen, ičo: 31 597 351 a ustanovený správca konkurznej podstaty judr. viera cibulová, so sídlom kancelárie nám. snp 70/36, 960 01 zvolen.

OTHER LEGAL FACT

Okresný súd banská bystrica uznesením č.k. : 2k 59/2010-386 z 09. 01. 2015, právoplatným 03. 02. 2015, zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu zvolenská stavebná spoločnosť, spol. s r.o. so sídlom lieskovská cesta 21, 960 01 zvolen, ičo : 31 597 351 podľa § 102 ods. 1, veta prvá zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov.

Key people

Viera Cibulová

Správca konkurznej podstaty


New added companies:

IČO:

IČO:

NNG A&N LTD

CRN: 06182218

Firma Patricia Brander

CVR: 25702212CVR

MYRLAND BIGÅRD

ID: 920070140

ID: